KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.

Konstrukció háttere

A TÁMOP-5.3.8-11/A1 konstrukció célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyek, és egyéb hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai és informatikai fejlesztésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával, országos szakmai módszertani és informatikai központ létrehozásával.

Jelenleg az állami tulajdonban lévő foglalkozási rehabilitációra szakosodott szervezetekben foglalkoztatott fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyek nehezen tranzitálhatók, és általában bennragadnak az állami szociális támogatási rendszerben. Az állami tulajdonban lévő foglalkoztató szervezeteknek kiemelt jelentősége van a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek védett környezetben történő foglalkoztatása területén, illetve a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásának elősegítésében és képzésében. A megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonysága növelése érdekében speciális kompetencia- és készségfelmérésekre, fejlesztésekre, valamint képzésekre van szükség olyan módon, hogy a szervezeten belül készségfejlesztési, képzési modulokat dolgoznak ki számukra.

A konstrukció célkitűzései egybe esnek az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel, melyek az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés, a magas foglalkoztatottság, a készségek fejlesztésébe való beruházás, a szegénység leküzdése és a munkaerőpiac modernizálása. A képzési rendszerek révén az emberek képessé válnak az előttük álló változások felmérésére, a változások kezelésére és összetartóbb társadalom kialakítására.

A hazai fejlesztési terveknek is célja ezen folyamat erősítése. A Széll Kálmán Tervvel összefüggésben elsődleges cél a jelenleg inaktív, munkaképes korú lakosság visszasegítése – tranzit foglalkoztatás erősítése által is – a munkaerő-piacra, akik megmaradt munkaképességük alapján képesek munkát végezni, s részükre biztosítható is munkahely.

Európának teljes mértékben ki kell használnia munkaerő-potenciálját. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatási arányának növelése, amely jelenleg az EU-ban 50%, Magyarországon pedig 23% (KSH adatok alapján).

Magyarországon a legutolsó népszámláláskor 577 ezer fő (KSH) volt a fogyatékos emberek száma, ez a népesség 5,7%-át tette ki. A fogyatékossággal élő emberek 9%-a, a megváltozott munkaképességű emberek 12% volt foglalkoztatott.

A legfrissebb adatok szerint (KSH) a megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon erősen alulreprezentáltak. Az aktivitási arány 27,4%-ot ért el, amíg a változatlan munkaképességűeknél 72,7%-ot. A foglalkoztatási rátájuk pedig 23% a megváltozott munkaképességűek esetében és 67,3% a változatlan munkaképességűeknél.

A fogyatékossággal élők körében az alacsonyabb foglalkoztatottság miatt a szegények aránya 70%-kal nagyobb az átlagosnál. A fogyatékos emberek körében hazánkban még mindig átlag alatti az iskolázottsági szint, az alapfokú végzettséget sem sikerül megszerezni 29%-nak.

A kiírás keretében megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően javul a célcsoport tagjainak lehetősége a hatékony, komplex munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételére, ezáltal az elhelyezkedési esélyeik jelentősen javulnak.

A hátrányos helyzetű munkavállalók nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyei szintén rendkívül csekélyek, és jelenleg ők is nehezen jutnak hozzá olyan, az elhelyezkedést elősegítő munkaerő-piaci szolgáltatáshoz, mely hatékony, a fejlesztéseket és a munkaerő-piaci elhelyezkedést megalapozó felméréseket is magában foglal.

A közvetlen célcsoport tagjain túl a jelen kiemelt konstrukcióhoz szorosan kapcsolódó egyfordulós pályázati konstrukció során létrejövő országos munkaerő-piaci szolgáltató pontok szolgáltatásait igénybe vevő hátrányos helyzetű munkavállalók, valamint a nem állami cégeknél dolgozó megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének esélyei is javíthatók a megvalósuló fejlesztésekkel.

Forrás:Nemzeti feljesztési Ügynökség


Projekt bemutatása

Projekt tartalma

A Központi Statisztikai Hivatal 2008-as adatai szerint Magyarországon mintegy 938.000 megváltozott munkaképességű személy él. E csoport foglalkoztatási rátája rendkívül alacsony, mindössze 23% körüli; ez az arány mindössze harmadannyi, mint a többségi társadalom körében mért adat. A megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci esélyeit – egészégi állapotuk mellett – tovább rontja átlagosnál jóval alacsonyabb iskolázottságuk (a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségűek aránya közel 40%), valamint az a tény, hogy kb. 80%-uk a munkaerőpiacon egyébként is a hátrányosabb helyzetű 45-64 éves korcsoportba tartozik.

Az elmúlt évek legmeghatározóbb fogyatékosügyi dokumentuma, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény átfogóan gyűjti egybe a fogyatékos embereket érintő alapvető jogokat. 26. cikkében rögzíti a fogyatékos emberek habilitációhoz és rehabilitációhoz, 27. cikkében pedig a munkavállaláshoz való jogát. Az Európai Fogyatékosügyi Stratégia a 2010-2020-as időszakra célul tűzi ki annak lehetővé tételét, hogy minél több fogyatékos személy dolgozhasson a nyílt munkaerőpiacon.

A magyar Kormány által kialakított Széll Kálmán Terv szerint mindenkinek munkát kell adni, aki képes dolgozni, ideértve a megváltozott munkaképességű embereket is. Ezt a szemléletet viszi tovább az Új Széchenyi Terv Foglalkoztatási Programja is, mely a hátrányos helyzetű térségek, illetve személyek – köztük nevesítetten a megváltozott munkaképességű személyek – munkaerőpiacra való belépésének, vagy visszalépésének támogatását is célozza. E vezetői összefoglalóban röviden bemutatott projekt közvetlenül kapcsolódik a fenti célok sikeres és hatékony megvalósításához.

A projekt forrása, időtartama

A TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú projekt összköltsége 4,9 milliárd Ft, megvalósításának időtartama 2012. november 14 – 2015. augusztus 31.

A projekt célcsoportjai

A projekt közvetlen célcsoportjai a konzorciumban részt vevő állami tulajdonban lévő szervezeteknél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek, valamint a kiemelt programhoz szorosan illeszkedő egyfordulós pályázati konstrukció során létrejövő munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjainál dolgozó szakemberek.

A projekt közvetett célcsoportja a megváltozott munkaképességű személyek teljes köre Magyarországon, a munkaadók, a megváltozott munkaképességű munkavállalók segítői, hozzátartozói, valamint a szemléletformálás vonatkozásában a társadalom egésze.

A projekt céljai

A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek javítása.A projekt stratégiai céljai:

  • a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságának javítása;
  • Országos szakmai és módszertani központ létrehozása, amely a foglalkozási rehabilitáció szereplői között támogatja a szakmai kommunikációt és a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek egységes minőségű szolgáltatási színvonalát biztosítja;
  • országos tudásmenedzsment hálózat létrehozása és működtetése.

A projektben megvalósuló tevékenységek

  • Országos szakmai és módszertani központ létrehozása, amely a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának kialakításával az információáramlás, a jó gyakorlatok megosztása és a fejlesztések közössé tételét biztosítja;
  • országosan egységes mérési és értékelési (monitoring) rendszer kialakítása, amely egyrészt a szakpolitikai döntéshozók, másfelől az Országos módszertani központ számára az alternatív munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek tevékenységéről ad megbízható információkat, adatokat;
  • eszköz és módszertan kialakítása a védett foglalkoztatásban dolgozó megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacra való átvezetéséhez;
  • komplex felmérésre épülő alapvető, általános és specifikus képzések megvalósítása, melyek segítségével javítani lehet a védett szervezeteknél dolgozó megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének esélyeit;
  • a projekt szakmai és módszertani elemeit támogató informatikai hálózat létrehozása, amely hozzájárul a célcsoportok könnyebb eléréséhez, a kapcsolattartás gördülékenységének biztosításához és a projekt fenntarthatóságához.

A célok elérése érdekében a feladatok szoros együttműködésben valósulnak meg a célcsoportok érdekvédelmi szervezeteivel, a szakpolitikai és szakmai döntéshozókkal, a foglalkozási rehabilitáció állami, nonprofit és forprofit szereplőivel.


Konzorcium

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK)

Alapítója a Magyar Köztársaság Kormánya. Közel tíz éves múlttal rendelkezik. Kuratóriuma az alapító képviseletében eljáró esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által felkért szakemberekből áll. Szakmai programjainak megvalósítása során, a fogyatékosügy minél szélesebb körű társadalmi elfogadottsága érdekében és a “semmit rólunk, nélkülünk”-elv alapján szorosan együttműködik a fogyatékos személyek érdekvédelmi és szakmai szervezeteivel, hazai és nemzetközi szakembereivel, intézményeivel.

Szerepe: konzorciumvezető

Feladata: Országos Szakmai és Módszertani Központ kialakítása

ERFO Nonprofit Kft.

A legfőbb célkitűzése a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának magas színvonalon történő megvalósítása értékteremtő tevékenységek révén. Az általa biztosított non-profit foglakoztatásnak munkavállalóinak társadalmi beilleszkedését és egyéni fejlődését kell elősegítenie, ugyanakkor a foglakoztatás biztonságát a minőségi termelés és szolgáltatás támogatja.

Szerepe: konzorciumi tag

Feladata: megváltozott munkaképességű munkavállalók felmérése és képzése

FŐKEFE Nonprofit Kft.

Legfontosabb célkitűzése a megalapítás óta változatlan: megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása. A Főkefe alaptevékenységi köre ma is a – hagyományosan elsősorban vakok által végzett – kefe-, és seprűgyártás, amelyet a cég neve is tükröz. A kefe termékeken kívül társaságunk számos más élőmunka-igényes finommechanikai terméket is gyárt, illetve bérmunkában végez különböző összeszerelési, válogatási, csomagolási feladatokat partnerei számára.

Szerepe: konzorciumi tag

Feladata: megváltozott munkaképességű munkavállalók felmérése és képzése

KÉZMŰ Nonprofit Kft.

Magyarország legnagyobb állami tulajdonú könnyűipari vállalata 1953 óta szolgálja ki a magyar és nemzetközi konfekció- és bőrdíszműipart, de nagytételben készít vegyesipari termékeket és sportszereket is hazai, illetve külföldi megrendelésre. A Társaság életében 1980-ban történt jelentős változás, amikor is megkapta a megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató célszervezeti kijelölést, amely azóta is meghatározója és jellemzője a cégnek.

Szerepe: konzorciumi tag

Feladata: megváltozott munkaképességű munkavállalók felmérése és képzése

Társadalomfejlesztési Módszertani és Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. (TMSZK)

Elsődleges célkitűzése a hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű emberek életminőségének javítása. Ennek érdekében olyan szolgáltatásokat, korszerű módszertani és információtechnológia megoldásokat dolgoz ki, amelyek a hátrányos helyzetbe került emberek számára megkönnyítik az elhelyezkedést, az egész életen át tartó tanulásban való részvételt, javítják a munkaképességüket, mentális- és fizikai egészségi állapotukat.

Szerepe: konzorciumi tag

Feladata: integrált informatikai rendszer és közösségi tér fejlesztése


Alapdokumentumok

Pályázati felhívás (pdf, 111 kB) 2012.01.06

Pályázati útmutató (pdf, 380 kB) 2012.01.06

Adatlap (doc, 2 256 kB) 2011.11.23

Segédletek

Csatolt dokumentumok letöltése egyben